Print  |  close
آغاز دور جدیدی از تلاش های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ترور مخالفین

 

آغاز دور جدیدی از تلاش های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی در ترور مخالفین

طی دو روز گذشته نیروهای نفوذی رژیم در کردستان عراق حملاتی را هم زمان علیه دو نیروی اپوزیسیون کرد آغاز کردند که خوشبختانه با شکست مواجه شد. نیمه های شب شنبه هفده ام مرداد (9 آگوست) یکی از عوامل نفوذی جمهوری اسلامی قصد ترور کاک رضا کعبی از رهبران "سازمان زحمتکشان کردستان ایران" را در مقر مرکزی این حزب در "بانه گه وره" در نزدیکی شهر سلیمانیه عراق داشت که با عکس العمل وی، این مزدور نتوانست به هدف خود برسد. متاسفانه این فرد موفق به فرار شد. یکی دیگر از عوامل نفوذی جمهوری اسلامی در میان پیشمرگان "حزب کومه له کردستان" در تلاشی ناموفق قصد داشت در مقر مرکزی این حزب در روستای "زرگویزله" در چند کیلومتری شهر سلیمانیه انفجاری صورت دهد.

این عملیات ترور و تخریب در زمانی صورت می گیرد که قاسم سلیمانی، سرجاسوسِ جمهوری اسلامی در منطقه، هفته گذشته در حال جوله میان سلیمانیه و هولیر بوده است. طی همین روزها نیز دولت اقلیم کردستان بیش از صد نفر از شهروندان ایران را که به دلیل جرایم گوناگون زندانی بودند تحویل جمهوری اسلامی داد.

توافقات هسته ای بین جمهوری اسلامی و شش قدرت امپریالیستی آغاز دور جدیدی از تشدید تضادها و درگیری های خونین در خاورمیانه است. این رژیم مفلوک برای بقای خود می خواهد نقش پیاده نظام قدرت های امپریالیستی به خصوص امپریالیسم آمریکا در منطقه را بازی کند و نظام ویرانگر سرمایه داری- امپریالیستی جهان می خواهد از استعدادها و مهارت های جنایتکارانه ی این رژیم برای استقرار نظمی نسبی در منطقه ی شعله ور خاورمیانه بهره جوید. ترور، بمب گذاری، زندانی کردن فعالین جنبش های اجتماعی و راه انداختن جو ارعاب و خفقان علیه نیروهای مخالف رژیم با هدف زهر چشم گرفتن از توده های محروم جامعه، امری است که این رژیم از روز اول تولدش در پیش گرفته است. اما امروز با اوضاعی تشدید شونده روبرو هستیم. در گوشه ای دیگر از این منطقه، با برهم خوردن فرآیند مذاکرات صلح میان پ.ک.ک و دولت اسلام گرایِ اردوغان، پیگرد قضایی رهبران پارلمانی کُرد آغاز شده است و در این میان قدرت های امپریالیستی مزورانه سکوت کرده اند.

در همین راستا عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی با هدف منفعل و مرعوب کردن مخالفین خود و ایجاد فضای امنیتی در داخل و خارج کشور، تلاش های شان برای نفوذ و تخریب نیروهای اپوزیسیون را افزایش داده اند. این گونه اقدامات مذبوحانه نه نشانه قدرت که حاکی از ضعف و استیصال رژیم است. در مقابل این اقدامات، نیروهای کمونیستِ انقلابی و کلیه ی افراد و نیروهای آزادیخواه و عدالت جوی اپوزیسیون جمهوری اسلامی موظف هستند نقشه های شوم جمهوری اسلامی را افشا کنند و هشیاری خود و توده های مردم را نسبت به جنایت های گسترش یابنده ی جمهوری اسلامی بالا برند. دستور کار ما کمونیست ها، فعالیت و کوشش خستگی ناپذیر برای آگاه کردن، بسیج و سازماندهی توده ها و کلیه ی زحمتکشان و ستمدیدگان جامعه جهت پیشبردِ نقشه مند سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی با هدف استقرار دولت و جامعه ی سوسیالیستی در ایران است. این تنها راه رهایی اکثریت مردم است و به این جهت راهی است که جای همه ی رهروان آزادیخواه و عدالت جو در آن است.

سرنگون باد دولت جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

19 مرداد1394- 2015-08-10

www.cpimlm.com