Print  |  close
جمهوری اسلامی، پیاده نظام ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه

جمهوری اسلامی، پیاده نظام ماشین جنگی آمریکا در خاورمیانه

 

به مناسبت سی و ششمین سالگرد شکست انقلاب 57

حکومتی که سی و شش سال پیش با هیاهوی ضد امپریالیستی زاده شد، به پیاده نظام مفلوک ماشین نظامی آمریکا در خاورمیانه تبدیل شده است. حکومتی که با ژست های مقاومت علیه امپریالیسم آمریکا برای خود اعتبار می خرید، رانت خدمات مزدوری نظامی و امنیتی اش در عراق و سوریه را می خورد تا چند صباحی دیگر در میدان قدرت باقی بماند. حکومتی که سپاهیانش در راه عظمت اسلام کلید بهشت بر گردن می آویختند، در جنگ علیه باند دیگری از اسلام گرایان تبهکار و در کنف حمایت های هوایی شیطان بزرگ شربت شهادت می نوشند.

سی و ششمین سال تولد نظام پوسیده جمهوری اسلامی با دریوزگی در مذاکرات هسته ای و تقاضای رفع تحریم ها رقم خورد. رهبر هر بار جام زهر سر می کشد، اما تقاضاهای آمریکا هر بار بیشتر می شود. تفاله های اسلام گرا در داخل با تکیه بر سرنیزه و چوبه دار حکومت می‏کنند و زبانشان علیه مردم دراز است و در خارج، در صحنه ی بین المللی گاه به بارگاه تزارهای روس متوسل می شوند و گاه در محراب امپریالیست های غربی پیشانی بر زمین می سایند و از آنان طلب اکسیر عمر می کنند.

این ضد امپریالیسم قلابی که طشت رسوایی اش از بام ها افتاده است، سنتِ عمیق ضد امپریالیسم واقعی را نیز از اذهان توده های مردم پاک کرده است. همانگونه که از واژه ی انقلاب باید جمهوری اسلامی زدایی شود، زمان آن نیز فرارسیده است که ضد امپریالیسم واقعی در صحنه ی سیاسی جامعه ی ایران با تمام قوا احیاء شود. انقلاب و ضد امپریالیسم به این مرده ریگ های مرتجع تعلق ندارد. آنان همانطور که انقلاب 57 را دزدیدند، این واژه ها را نیز قلب کردند.

قشری که با سرکوب انقلاب 57 قدرت را در دست گرفت، قشر اسلام گرای طبقه ی سرمایه داران کمپرادور-فئودال در ایران بودند که در رقابت با قشر دیگری از طبقه سرمایه داران بزرگ ایران (که رژیم سلطنتی شاه ابزار حاکمیتشان بود) به قدرت رسیدند. ضد امپریالیسم اینان هیچ نبوده است مگر چک و چانه زدن با امپریالیست ها برای اینکه به عنوان نمایندگان نظام سرمایه داری امپریالیسم در ایران به رسمیت شناخته شوند.

کارنامه ی این رژیم در مقابل دیدگان همه است: جمهوری اسلامی، نان شب مردم را هم وابسته به مراحم امپریالیست ها کرده است و نظام دینی اش، بجز انحطاط و قهقرا چیزی در چنته نداشته است و اکنون در همکاری با آتش افروزان امپریالیست دامنه ی جنایت ها و آدم کشی هایش را از ایران به دیگر کشورهای خاورمیانه گسترش داده است. جمهوری اسلامی، وارد جنگ های دینی در خاورمیانه شده است تا حاکمیت خود را در ایران و علیه مردم ایران تحکیم کند.

مردم باید بدانند که درگیری جمهوری اسلامی در جنگ های خاورمیانه نه تنها هیچ منفعت کوتاه مدت و درازمدتی برای آنان در بر ندارد بلکه راهگشای فجایع اجتماعی بزرگتر است. این جنگ ها، نزاع میان قشرهای مختلف طبقات حاکمه و سرمایه دار در کشورهای خاورمیانه اند و قوه ی محرکه ی اصلی آن ها رقابت میان قدرت های سرمایه داری امپریالیستی برای سلطه بر خاورمیانه است. هریک از باندهای استثمارگر بیرحم در این نزاع، صاحب قدرت سیاسی و ارتش های تا به دندان مسلح هستند. آنان توده های مردم را در كشتارهای دو طرفه به خاطر منافع طبقه ی انگلی خودشان به این سو و آن سو می تازانند. آنان در این کشتار از دین و دین گرایی برای بسیج و سازماندهی جوانان بهره می جویند که به خودی خود بیانگر مضمون ضد مردمی و به غایت ارتجاعی این جنگ ها می باشد.

مردم باید بدانند که در محدوده ی نظام های اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژیک موجود هیچ راه حلی برای مصائب و رنج های بزرگی که مردم ایران و خاورمیانه از سر می گذرانند وجود ندارد. می بینیم که در نتیجه ی شکست انقلاب ایران و دزدیده شدن آن توسط باند بنیادگرایان اسلامی به رهبری خمینی، امروز با چه وضعیتی روبرو هستیم. استقرار دولت های پرولتری به جای دولت های سرمایه داران و ملاکان وابسته به نظام جهانی امپریالیستی تجسم واقعی پیروزمند بودن انقلاب است. محرومیت خلق های خاورمیانه از وجود چنین دولتی است که سرچشمه ی اصلی وضعیت دهشتناک کنونی است. 

دیری است که ایران نیازمند انقلابی دیگر است. انقلابی علیه جمهوری اسلامی و برای رسیدگی به حساب این جنایتکاران دغلکار دینی. وضعیت این رژیم شکننده و ناپایدار است. نه فقط منفور عام و خاص در جامعه است، صفوف درونی اش نیز پر شکاف بوده و در سطح بین المللی با موانع غیرقابل عبور و آینده ای نامعلوم مواجه است. آن چه فقدانش احساس می شود به راه افتادن جنبش های مقاومت میلیونی علیه این رژیم در جبهه های گوناگون و گردآمدن آن ها در جنبشی برای انقلاب است؛ در جنبشی که توده های کارگر و زحمتکش، زنان و خلق های ملل تحت ستم ایران پیوندهای انترناسیونالیستی با یکدیگر و پرولتاریا و خلق های خاورمیانه برقرار کنند و تحت رهبری برنامه ی انقلاب کمونیستی، برای استقرار یک نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوسیالیستی بجنگند و بر دهشتی به نام جمهوری اسلامی نقطه ی پایان بگذارند.

سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد انقلاب! زنده باد کمونیسم!

حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

22 بهمن 1393

www.cpimlm.com